Fotograf Magazine

Teorie

#46 turismus — Teorie

Daguerrotypické výpravy do současnosti

Fotografie a turista vyrazili na výpravu dějinami na prahu modernity. Jdou spolu a ve vzájemné interakci se proměňují. Tyto proměny sleduji perspektivou pohledu turisty, kladu si otázku, odkud a kam turistu upírá svůj pohled? Odpověď hledám v příběhu jednoho snímku Niagarských vodopádů, který v dubnu roku 1840 pořídil Hugh Lee Pattinson…

Read more

#45 hypertenze — Teorie

At Peace in Pieces

Zdá se, že přinejmenším v posledním desetiletí určuje dynamiku sociálních sítí nespočet virálních hnutí, která však nejsou pouhou hrou s možností sebevyjádření ve virtuálním prostředí, ale svědčí o něčem hlubším, co se dotýká samotné proměny současné subjektivity…

Read more

#45 hypertenze — Teorie

Kyborgové a nomádi

​​V kapitole z knihy Metamorphoses: Towards a Materialist Theory of Becoming se filozofka Rosi Braidotti zabývá složitým vztahem mezi feministickou teorií, digitální identitou a naléhavou společenskou výzvou způsobenou rychlým rozvojem technologií…

Read more

#44 empatie — Teorie

O dvojí empatii

Pojem empatie je notoricky nedefinovatelný. V odborné literatuře najdeme hned několik desítek definic, snažících se postihnout tuto údajnou schopnost vcítit se do druhé osoby, jako by neexistoval žádný konsensus a každý autor či autorka vytvářeli její definici nanovo…

Read more

#43 sběratelství — Teorie

Fotografie je na vzestupu

Aukční prodej fotografií přinesl v první polovině letošního roku několik rekordních sum. Nejdražší fotografií v historii se nově stal snímek francouzského umělce Mana Raye a po více než jedenácti letech byl fotografií Temné vlny Františka Drtikola překonán rekord české fotografie na zahraničních aukcích…

Read more

#42 jídlo — Teorie

Maso o mase

O „umělém mase“ jsem poprvé uslyšela v roce in 2018. Tenkrát jsem žila v New Yorku a pracovala pro oddělení výzkumu a vývoje při Muzeu moderního umění (MoMa). Neprobíhala globální pandemie, ani válka na Ukrajině… zdá se to jako celá věčnost…

Read more

#39 slast, bolest — Teorie

Požitkový aktivismus: strategie příjemného

Jak mluvit o politice uzdravování a štěstí? Jak v sobě probudit touhu, díky které se už nedokážete spokojit s jiným životem než s takovým, který vás naplňuje? adrienne maree brown ve své knize Pleasure activism: The Politics of Feeling Good (Požitkový aktivismus – strategie příjemného) navazuje na černošskou feministickou tradici a ukazuje, že i politika může být příjemná záležitost a že to, co je příjemné, vždycky obnáší vlastní komplexní strategii…

Read more

#36 nové utopie — Teorie

Utopie – Antiserotonin

Základní charakteristikou utopií je jejich nekonečný odklad. Jejich zhroucení, neuskutečnitelnost. Oproti tomu fantazmata jsou všudypřítomná, stálá, neustále se znovu a znovu artikulující v nečekaných okamžicích…

Read more

#35 žít s lidmi — Teorie

Ninfa Æterna: Člověk mezi zvířetem a rozprostraněností univerza

Antická nymfa je stvořením napůl lidským a napůl náležícím přírodním živlům. Promýšlení těchto mytologií je aktuální i dnes. Úvaha o hranicích zvířecího, lidského a toho, co člověka přesahuje; o beztvarosti lidského těla a těla přírody otevírá nové možnosti, jak přemýšlet o současné klimatické krizi ve vztahu k aktuálnímu umění (Michele Abeles) i k historickým avantgardám (Raoul Ubac)…

Read more

#34 archeologie euforie — Teorie

Lidské měřítko

Když v roce 1983 proběhlo v Brně sympozium Umění vystavovat fotografii, na kterém přednesl Josef Moucha svůj příspěvek o expanzivní fotografii, aby představil tento fenomén, tak jak jej rozvíjel jeho polský kolega Jerzy Olek, byla česko-slovenská odborná veřejnost skrze recenzi Petra Tauska, vydanou ve sborníku sympozia, opět informována o ambiciózní výstavě Lidská rodina (The Family of Man)…

Read more

#34 archeologie euforie — Teorie

Vilém Flusser

Je třeba nechat padnout historický rozdíl mezi pravdivým a nepravdivým, mezi realitou a fikcí, mezi vědou a uměním. A právě takové opuštění ontologického, epistemologického a eticko-politického rozlišování, tedy kritiky, je tím, co míníme „posthistorií“…

Read more

#33 investigace — Teorie

Paul Frosh

Ve věku svrchované vlády digitálního obrazu je metaforická „smrt fotografie“ proklamována tak často a s takovou jistotou, že se téměř zdá být na slovo vzatým faktem.1 Je tedy do jisté míry perverzní, že fotografie se na tento rozsudek smrti z úst historie a technologie rozhodla zareagovat tak, že podle všeho zavinila velice skutečné, královské úmrtí…

Read more

#32 ne-práce — Teorie

Allan Sekula: Fotografie mezi diskurzem a dokumentem

Krajiny, hlavy a nahé ženy se nazývají uměleckou fotografií, kdežto
fotografie současných událostí se nazývají fotografií novinářskou.
Alexandr Rodčenko, Cesty současné fotografie

Jak fotografie pomáhá legitimizovat a normalizovat stávající mocenské
vztahy? Jak je prostřednictvím fotografií uchovávána, přetvářena,
cenzurována a vymazávána historická a společenská paměť?
Allan Sekula, Fotografie mezi prací a kapitálem…

Read more

#31 tělo — Teorie

Tělo propagandy. Studium ukrajinských postupů

Lidské tělo a tělesnost se zřídkakdy stávají předmětem filosofického výzkumu. Jedním z důvodů je skutečnost, že lidská studia se zabývají koncepty ducha, duše, mysli a reflexe, tedy procesy, jež jsou sice oku neviditelné, ale koncentrují se v tělesné schránce…

Read more

#30 eye in the sky — Teorie

Vyneste je na světlo

Za mého života se státní moci prostě nedůvěřovalo. Vláda nechtěla po svých občanech nic než průměrnost a poddajnost. Budoucnost beze změn? Pro vedení je rozhodně lepší než nějaké bouře…

Read more

#30 eye in the sky — Teorie

Do skutečného života

V dubnu 2006 založili Oliver Laric, Christoph Priglinger a Georg Schnitzer blog vvork.com. Projekt čtyř neznámých studentů, kteří si na počátku vytyčili jediné pravidlo, a to publikovat obrázek alespoň jednoho díla každý den, se stal v podstatě přes noc hitem…

Read more

#30 eye in the sky — Teorie

Falešný poplach

Jsem posedlý politikou a mocí. To je u novinářů běžné. Dnes tedy chci mluvit o tom, jak se lidská paměť propletla s politikou a mocí v nedávné minulosti, a především během studené války…

Read more

#30 eye in the sky — Teorie

Simulace: na rozcestí dokonalosti

Baby Island Simulator je malá hra umožňující setkání s dítětem. Pokud si ji chcete zahrát, potřebujete k tomu dítě, které ještě neumí chodit a které posadíte na nějakou velkou izolovanou plochu, třeba na postel nebo kuchyňský ostrůvek…

Read more

#29 kontemplace — Teorie

Stieglitz/Ekvivalenty

Dostane-li se člověk k fotografii po intenzivní a často kontroverzní zkušenosti s modernismem, pocítí zvláštní úlevu. Jako by přišel ze zimy do tepla, jako by vylezl z bažiny a našel pevnou půdu…

Read more

#24 vidět a věřit — Teorie

Materializace a fotografická evidence

Představte si místnost zalitou červeným světlem, několik fotoaparátů s oslepujícími blesky, nahé ženské tělo a vědce s prsty ulepenými od poševního sekretu a vprostřed toho všeho „živá“ hmota – vlákna, závoje a masa hmoty vyhřezávající z tělních otvorů média a poté proudící, plazící se a poskakující, či dokonce proměňující se v předměty, orgány a obrazy…

Read more

#5 hranice dokumentu — Teorie

Casablanca

Princip pseudodokumentarismu ve středoevropském a balkánském posttotalitním výtvarném umění

Tento text je vlastně nesystematickým deníkem, neboť odráží zkušenosti, které jsem načerpal při spolupráci se současnými středoevropskými a rovněž balkánskými výtvarnými umělci či výstavními institucemi…

Read more

#5 hranice dokumentu — Teorie

Figuríny v dobrém světle

Dokumentární fotografie si v průběhu svého vývoje v Čechách vybudovala specifickou pevnou pozici a její sebevědomé vystupování vedlo na jedné straně k všeobecnému přijetí a etablování tohoto žánru v nebývalé šíři (zvláště v poměru vůči ostatním fotografickým disciplínám), na druhé straně ovšem také k aktuálně pozorovatelnému částečnému vykolejení, tvůrčí separaci a odtržení od reality…

Read more

#6 recyklace — Teorie

zrození múzy

Chebská Galerie 4 zahájila v prosinci 2005 třetí dekádu činnosti výstavou Zrození Múzy. Obrátila jí pozornost k fotografům, kteří se během minulého století v českých zemích zasadili o posuny vnímání uměleckých možností příslušného média…

Read more

#6 recyklace — Teorie

účelové intimity

„Můj milý deníčku…“ Hledat ekvivalent tradiční deníkové slovní formulky ve vizuálním jazyce bylo by patrně stejně obtížné jako pošetilé. Touto klasickou rétorickou figurou oslovuje se deník jako imaginární partner v intimním dialogu, jímž je verbalizována potřeba sdělovat, vypovídat o subjektivních zkušenostech, zážitcích, dojmech, emocích, myšlenkách, vizích apod…

Read more

#6 recyklace — Teorie

citace jako legitimizace díla

Zhruba před třiceti lety začala fotografie daleko více naplňovat galerie, včetně těch na fotografii nespecializovaných. Fotografie se začala také v daleko větší míře než dříve studovat na vysokých školách a za fotografii se poprvé začaly platit značné částky…

Read more

#25 populární hudba — Teorie

Fotím, co slyším

Jedním z důvodů, proč spojovat hudbu s fotografií, je jejich jistá fyzikální podobnost. Energetické vlnění o různých délkách a intenzitách: tóny jako mechanické vlnění vzduchu, které působí na náš sluchový aparát, světlo jako elektromagnetické vlnění vnímatelné lidským okem…

Read more

#27 auta — Teorie

Létající auto?

20. století začalo utopií a skončilo nostalgií, píše na úvod svého eseje „Nostalgia and Its Discontents“ Svetlana Boym. Toto tvrzení můžeme číst jako popis smyčky, cyklického času, ideově tolik vzdáleného od ustálené představy lineárního vývoje…

Read more

#28 cultura / natura — Teorie

Epilog: Spektrum možností

Navzdory alternativám, se kterými postupně přichází různé strukturální přístupy, zažívá antropologie od svého zrození neutuchající a více či méně otevřenou fascinaci neotřesitelnou jednoduchostí etiologických vysvětlení…

Read more

#9 architektura — Teorie

Marginální architektura

Ve fotografii posledních tří desetiletí je přítomen výrazný proud autorů, kteří se prostřednictvím fotoaparátu zabývají architekturou. Obecně sdíleným záměrem těchto fotografů je dokumentovat a současně interpretovat okolní svět…

Read more

#23 umělé světy — Teorie

Fotografický obraz jako (ne)umění a limita umělých světů

Autor těchto řádků příliš nekonvenuje s pojmem umělý svět, který bez pečlivé filosofické analýzy nedává zrovna valného významu. Má totiž vůbec smysl pojem umělý svět zavádět? Neimplikuje uvažování o umělých světech skrytý předpoklad, že je tu někde ještě jakýsi svět pravý, ne-umělý, od těchto světů zřetelně odlišitelný? A pokud takový svět ne-umělý a pravý neexistuje, proč je nějaký svět umělý více a jiný méně? Neodehrává se pak naše žití spíše v mnohých možných světech a svět jako takový lze vykládat spíše jako jakousi dynamickou a proměnlivou strukturu, či spíše strukturování, utkávané z přediva různých variant myslitelných světů? A když už tu má být cosi jako tzv…

Read more

#14 komerce — Teorie

Fotografie módy – silný žánr

Když se na stránkách světových módních žurnálů Vogue Harper’s Bazaar začala ve dvacátých letech dvacátého století, objevovat čím dál tím častěji fotografie, nastupovala zde po boku módní kresby, kterou později zcela nahradila…

Read more

#20 public art — Teorie

Umělecké blow-ups

V dnešní době se často mluví o tom, že žijeme v obrazové společnosti. Mohou za to redaktoři tiskovin, internetových publikací, částečně i televizních pořadů a také reklamní stratégové, kteří úzkoprse sledují jen jeden jediný cíl…

Read more

#20 public art — Teorie

Umění a fotografie ve veřejném prostoru

Téma vztahu současného umění a veřejnosti je v posledních desetiletích aktuální a široce diskutované a autor časopisového článku se musí rozhodnout pro jeden z dílčích pohledů. Já bych tu rád demonstroval silný vliv, který na mne v posledních týdnech měla kniha Lamberta Zuidervaarta, profesora filozofie na Institute of Christian Studies v Torontu a budiž mi dovoleno, vzhledem k omezenému rozsahu tohoto článku, vyzobat z konzistentního a velmi obsažného textu knihy pár argumentů, které mým dosavadním zkušenostem s tématem veřejného umění[ref]Viz např…

Read more

#22 obraz a text — Teorie

Text a obraz

V roce 1969 přišel umělec Douglas Huebler s dnes již legendárním výrokem: „Fotoaparát používám jako ‚bezduchý‘ přístroj k pořizování kopií, který mi slouží k pouhé dokumentaci jevů, jež se objeví před objektivem, přičemž o výsledku rozhodují podmínky dané tím, jak celý systém funguje…

Read more

#18 80. léta — Teorie

Na stejném místě, ve stejném čase

Osmdesátá léta se výrazně lišila od předešlé dekády. Odlišnost obou desetiletí je ještě zřetelnější z časového odstupu. Pokud bychom toto stanovisko uplatnili na oblast polské fotografie chápanou jako autonomní tvorbu, můžeme říci, že tón udávala neoavantgarda, která zaujímala analytický postoj a která se zajímala o vizuální a jazykový fenomén nových médií…

Read more

#21 o fotografii — Teorie

Fotografická dimenze

Vycházím z toho, že neexistuje definice fotografie, protože taková definice by musela zahrnovat všechny ty aspekty, z nichž již byla „nahlížena“, z nichž je nahlížena dnes a z nichž bude nahlížena v budoucnosti…

Read more

#19 film — Teorie

Rozšířené pole fotografie

můžeme spatřit scenérii, patrně část univerzitního kampusu, soudě podle optimistického značení a impozantních brutalistních staveb. Obraz je v pohybu; jak se výhled začíná otáčet, postupně se před námi odvíjí přehlídka budov, ale také obyvatel tohoto místa, rozličných mladých lidí, studentů bohémských i konformních, potencionálních profesorů, ochranky i policie…

Read more