Fotograf Magazine

Česká fotografie ve světě

Jestliže ve starších dějinách fotografie od Beaumonta Newhalla, manželů Gernsheimových či Petera Pollacka téměř nenajdeme zmín­ku o české fotografii, v novějších publikacích a encyklopediích foto­grafů bývá tvorbě českých fotografů věnována podstatně větší pozornost. Velkou zásluhu na tom má řada výstav české fotografie, které se zejména od roku 1990 začaly objevovat v mnoha předních muzeích a galeriích, stejně jako skutečnost, že většina katalogů a knih českých fotografů dnes vychází s anglickými texty a mnohé se dostávají i do zahraničních distribucí. V posledních dvou letech k nim přibyly další.

V roce 2002 byla řada expozicí historické i současné fotografie představena v rámci České sezóny ve Francii. V Evropském domě fo­tografie v Paříži proběhla výstava panoramatických snímků Prahy od Josefa Sudka ze sbírky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, At­lantické centrum fotografie v Brestu hostilo retrospektivu avantgard­ního fotografa Jaroslava Rösslera, na Mezinárodních setkáních fotografie v Arles měla světovou premiéru gigantická přehlídka dosa­vadního díla Josefa Koudelky, v Národním centru fotografie v Paříži vystavoval své snímky výtvarník Václav Stratil, v Městské galerii Cháteau d’Eau v Toulouse vystavili dokumentární fotografie Jindřicha Štreita, v Českém centru v Paříži proběhla výstava Akt v české foto­grafii 1960-2000, která byla později představena i ve Francouzsko- německém institutu v Cáchách. I v uplynu­lých dvou letech pokračoval zájem o díla klasiků české fotografie. Muzeum Alvara Aalta ve finském městě Jyvaskyla uvedlo vý­stavu zakázkových fotografií Josefa Sudka pro Družstevní práci. V Morandiho muzeu v Bologni byla na sklonku roku 2003 před­stavena expozice Sudkových zátiší ze sbírek Moravské galerie v Brně. Rösslerova re­trospektiva byla ve stejné době uvedena Muzeu moderního umění Rupertinum v Salcburku a v roce 2004 se připravuje je­jí závěrečná repríza v Mezinárodním fóru fotografie ve Frankfurtu nad Mohanem. Velká výstava Františka Drtikola, sestavená z fondů pražského Uměleckoprůmyslového muzea, byla zahájena v listopadu 2003. Moskevském domě fotografie. Do objev­né expozice Středoevropské avantgardy: výměna a transformace 1910-1930, představené v Los Angeles, Mnichově a Berlíně a doprovázené velkým katalogem, byly zařazeny fotografie Jaroslava Fičssle­ra, Jaromíra Funkeho a Františka Drtikola a koláže Karla Teiga. Řada děl klasiků čes­ké fotografie byla loni k vidění na výstavě sbírky baronky Jeanne von Oppenheim v Norton Museum of Art ve West Palm Be-ach na Floridě a na přehlídce sbírky Man­freda Heitinga v Museum of Fine Arts. Menší Sudkovy výstavy pro­běhly například v Howard Greenberg Galle­ry a v Klotz—Sirmon Gallery v New Yorku.

Na festivalu Fotobienále 2002 v Moskvě byla uvedena výstava Akt v české fotografii 1960-2000 a část výstavního souboru Pavla Baňky Infinity. Dvanáctý Měsíc fotografie v Bratislavě měl v roce 2002 v programu reprízu přehlídky Česká a slovenská fotografie BO. a 90. let, premiérově uvedené v Muzeu umění v Olomouci, výstavu Povodně v Čechách a autorské expozice Karla Cudlína, Josefa Mouchy a Hynka Alta. Loňský bratislavský festival zahrnoval výstavu krajinářských snímků Pavla Baňky Infinity, soubor Autoportréty od Dity Pepe a cyklus Z lásky od Tomáše Rullera. První Měsíc fotografie v Kyjevě představil na jaře 2003 práce studentů Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, fotografie z Ukrajiny od Karla Cudlína a výstavu Cosi nevyslovitelného od Vladimíra Birguse. Součástí programu Měsíce fotografie 2003 v Montrealu byly snímky Mira Švolíka a výstava digitálně upravených portrétů plačících politiků Bez soucitu od Jiřího Davida. Ty byly představeny i ve Štýrském Hradci, evropském městě kultury roku 2003. Jindřich Štreit a Blanka Chocholová vystavovali v roce 2002 na fotografickém festivalu v čínském městě Duyun. V rámci Photokiny 2002 v Kolíně nad Rýnem vystavovali Dita Pepe a Jan Vaca. Na přehlídce Transphotographies ve francouzském Lille byly loni k vidění výstavy Dagmar Hochové, Pavla Baňky, Jana Saudka a Václava Stratila. Mezinárodní festival fotografie v Lodži v květnu 2003 zahrnoval expozici prací studentů pražské FAMU a retrospektivu Dagmar Hochové. Ukázky z Mezinárodního festivalu digitálního obrazu In Out v Praze byly prezentovány v Bratislavě a Budapešti. V soutěži World Press Photo 2003 získal Antonín Kratochvíl hned dvě první ceny. Fotografického veletrhu AIPAD v New Yorku v únoru 2003 se zúčastnilo České cent­rum fotografie, zatímco na veletrhu Paris Photo 2003 vystavovala Leica Gallery Prague.

Stálou pozornost české fotografii věnuje Leica Gallery v New Yor­ku, která v roce 2002 uvedla expozici Česká dokumentární fotogra­fie, loni autorskou výstavu Karla Cudlína a na rok 2004 připravuje expozici Antonína Kratochvíla. Výstava Akt v české fotografii 1960-2000 se setkala s velkou pozorností diváků i médií při reprí­zách v bývalém císařském zámku v Poznani, v Galerii současného umění BWA ve Vratislavi a na hradě Ksiaž ve Walbrzychu. Expozice Současná česká dokumentární fotografie byla po premiéře na Mezi­národních dnech fotografie v Hertenu představena také v dalších ně­meckých městech Leverkusenu a Dormagenu. Na výstavě v Galerii současného umění BWA ve Vratislavi se představili studenti fotogra­fického ateliéru z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem spolu s německými a polskými kolegy. Pedagogové Institutu tvůrčí fotogra­fie Slezské univerzity v Opavě zase vystavovali v poznaňském zámku. Řadu samostatných výstav v zahraničí měli Jan Saudek, Josef Kou­delka, Jindřich Štreit, Pavel Baňka, Veronika Bromová, Jiří David, Dana Kyndrová, Jan Pohribný, Ivan Pinkava, Dita Pepe a další čeští fotografové.

K popularizaci české fotografie ve světě přispěly i knihy a časopisy. Jedno z nejprestižnějších amerických nakladatelství Massachusetts Institute of Technology Press vydalo v angličtině knihy Czech Photo­graphic Avant-Garde 1918-1949 a Jaroslav Rťissler — Czech Avant-Garda Photographer, které převzalo od pražského nakladatelství KANT. V newyorském nakladatelství Aperture vyšlo už 2. vydání pub­likace Josef Sudek: Poet of Prague. K finské výstavě Josefa Sudka byl vydán obsáhlý katalog Josef Sudek. The commercial photography for Družstevní práce a k výstavě v Paříži katalog Josef Sudek: Pra­gue panoramique. Japan Society of Image Arts and Sciences v Tokiu loni vydala studii Jaromír Funke and Czech Modernism. The History of Czech and Slovak Photography.. V USA vyšly faksimile avantgard­ních knih Abeceda a Fotografie vidí povrch. Vratislavská galerie BWA vydala polský překlad textu knihy Akt v české fotografii. V Francii, Německu či USA také vyšly nové publikace Josefa Koudelky, Jana Saudka a Antonína Kratochvíla. Fotografické knihy z nakladatelství KANT a TORST se dostaly do mezinárodní distribuce a najdeme je v knihkupectvích a muzeích řady zemí. Čeští fotografové jsou mimo­řádně dobře zastoupeni v knize Michaela Koetzleho Lexikon der Fo­tografen. V 8. vydání publikace European Photography Guide má Česká republika vyhrazeno 16 stran, zatímco podstatně větší Rusko je prezentováno na 11 stranách a Polsku je věnováno ještě o strán­ku méně. Mnoho materiálů o české fotografii vyšlo v zahraničních ča­sopisech — např. polská umělecká revue Format věnovala hlavní pozornost ve svém 41. čísle historii i současnosti české fotografie s obsáhlými studiemi o české meziválečné avantgardě a české foto­grafii 90. let a řadou autorských medailonů.

Vladimír Birgus