Fotograf Magazine

Důkazy objevů. Fotografie ve vědě v letech 1839-1939

Kniha Ondřeje Durczaka Důkazy objevů: Fotografie ve vědě v letech
1839–1939 je v českém prostředí mimořádná a jiná na knižním trhu
v češtině není k dispozici. Vychází z obsahu bakalářské práce z roku
2014 obhájené na Ústavu fyziky FPF Slezské univerzity v Opavě,
nyní byla na stejné škole vydána na Institutu tvůrčí fotografie. Zabývá
se širokým spektrem vědecké fotografie a jejího uplatnění zejména
v astronomii, lékařství a kriminalistice a využitím v dalších oblastech,
jako je například meteorologie, zoologie, botanika, speleologie či
zkoumání fotografie pohybu a vytváření snímků z ptačí perspektivy.
Zvláště cenné je, že se ve všech zmíněných oborech a oblastech autor
věnuje výzkumům z prostředí českých zemí, což představuje obzvláštní
přínos díla. Pokud jde o líčení vývoje ve světě, logicky je jeho výběrovou
kompilací. Vzhledem k danému rozsahu se nepíše o uplatnění fotografie
v dalších vědních oborech, jako je etnologie, antropologie a archeologie.
Zejména etnologický dokument byl velmi významnou součástí fotografie
19. století a jako takový by rozsahem musel zaujímat velkou plochu.
Cenným doplňkem by v tomto směru mohla být disertace Martina Frouze
Dokumentace a popularizace, fotografie ve službách vědy.1

Durczakovu knihu doplňuje množství obrazových citací, graficky
vhodně situovaných po stranách hlavního textu. Vcelku vzácně jsou
uplatněna fotografická díla vybraná speciálně jen pro tuto knihu.
Na stejných místech po stranách hlavního textu figurují medailonky
stěžejních osobností fotografie ve vědě ve zmíněných oblastech.
Samozřejmostí je pečlivý poznámkový aparát a výběr použité literatury.
V něm mohlo být uvedeno i stěžejní dvoudílné a rozsahem mimořádné
(1524 s.) encyklopedické dílo editora Johna Hannavy Encyclopedia of
Nineteenth-Century Photography.2

U podobných prací, které shrnují témata z rozličných vědních
oborů, je vždy obtížné srozumitelnou formou podat objasňování
popisovaných jevů z fyzikálního a dalších hledisek. V tomto směru
specialisté v Durczakově knize shledají možná jistou nerovnoměrnost,
neboť někdy se jde do relativně velkých podrobností a jinde je věc
nastíněna jen poměrně stručně. Jako recenzent se však domnívám, že
laťka srozumitelnosti byla dána na zřejmou a čtenářsky přitažlivou úroveň.
Obecně jsou rozsah vědomostí a popularizační schopnost autora (rok
narození 1989) obdivuhodné a znamenají v tomto směru velký příslib do
budoucna. Jde o knihu, která má oslovit širší veřejnost, nejen studenty
a milovníky historie fotografie.

Pavel Scheufler

1 FROUZ, Martin. Dokumentace a popularizace, fotografie ve službách vědy. Praha:
FAMU, 2012.
2 HANNAVY, John. Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography. New York:
Taylor & Francis Group, 2008. ISBN 978-0-415-97235-2.
DURCZAK, Ondřej. Důkazy objevů: fotografie ve vědě v letech 1839–1939. Ostrava:
Ondřej Durczak – Fotod, 2017. ISBN 978-80-906937-0-8.