Fotograf Magazine

Elemental – Přinese lidový aktivismus změnu?

Nedávno poprvé spatřila světlo světa sbírka esejů Elemental (2016), která vznikla na popud „nezávislé iniciativy“, zvoucí se Gaia Project. Toto uskupení, které momentálně sídlí v Merseyside v Anglii, se ve svých aktivitách věnuje převážně vzdělávání širší veřejnosti o ekologickém posunu, který se ve svých různých podobách právě odehrává. Příspěvky ve sbírce pocházejí zejména od renomovaných umělců a kritiků, kteří pracují „v tom poetickém prostoru, kde se Umění stává Ekologií a Ekologie Uměním“. Na první pohled nabízí kniha informované a inspirativní statě a fotografie, ale při důslednějším čtení také poukazuje na jisté latentní rysy dnešních debat na téma klimatických změn, ekologie a pozice umění v epoše antropocénu. Při čtení těchto esejí se čtenáři nutně zamyslí nad složitým vztahem mezi uměleckou tvorbou a politickou mocí. Generují umělecké performativní projekty, které jsou v pár publikovaných esejích zmíněny, takovou společenskou sílu, která by byla schopna jakkoliv vykořenit vykořisťovatelské praktiky soudobé kapitalistické produkce?

Jak trefně poznamenala kulturní teoretička Jodi Deanová, „Goldman Sachs je jedno, zda pěstujete kuřata“ a tento bonmot se může stejně tak týkat těch pár společných, ritualistických akcí, které jsou v knize popsány například v příspěvku z pera Beverly Naidusové či v eseji Basia Irlandové Ice receding / Books Reseeding, kde mimo jiné popisuje „přípitek řece Oconee”. Pro tento přípitek se sešlo nějakých sto lidí, kteří nejdříve shlédli spouštění otesaných ledových „knih“ do říčních vod a následně odříkali přípitek „nechť vždy potečeš dál a nechť vždy zůstaneš čista“. Samozřejmě, že na pořádání podobných autonomních zón, které, slovy Irlandové, „poskytují prostor pro kooperaci, dialog a sdílení informací a inspirace“, není samo o sobě nic špatného. Stejně tak však mohou být chápány jako zářný příklad fenoménu, který Nick Srnicek a Alex Williams nazývají „lidovou politikou“, tedy politikou, která má vždy tendence k „lokalismu, přímému aktivismu a neúnavnému horizontalismu“. Tyto praktiky si mnohdy nekladou za cíl být afektivní na systémové úrovni a stejně tak nutně nemusí jít o formu praxe, která by se vymezovala proti nadspotřebě a nadvýrobě – tedy dvou silám, které z větší části ženou biosféru do stále těžších pozic. Je tedy důležité si položit otázku, zda si naše politické cítění „vystačí s vytvářením malých a krátkodobých setkání, kde se lidé sice společně shodnou na nekapitalistickém systému výměny, ale vyhýbají se řešení opravdových problémů. Tyto širší problémy totiž nevyhnutelně souvisejí s bojem proti nepřátelům, kteří jsou implicitně vzdálení, abstraktní, a navíc velmi prominentní v naší společenské infrastruktuře“. (Srnicek a Williams, Akceleracionistický manifest).

V odpověď této otázce zní jasné „ne“ a v tomto ohledu bylo potěšením číst příspěvky, které se více věnovaly širším politickým reáliím, jako tomu například bylo v eseji T. J. Demose, kde se autor zastává potřeby vypracovat pozitivní právní rámec pro zajištění práv zemských ekosystémů či také v koláži esejů z dílny kolektivu World of Matter, kteří mimo jiné zkoumají tristní úděl okrajových společností a jejich stíhaných ekoaktivistů. Tyto eseje umožňují čtenářům kontextualizovat dané téma v širších geopolitických rovinách, a tím přímo poukázat na přítomnost politických a ekonomických makro-sil, které svízelný stav klimatu zapříčiňují a dále podporují.

Sbírka Elemental je v tomto ohledu poučná, neboť ztvárňuje dva současné způsoby chápání ekologického aktivismu. Na jedné straně máme převážně lokální, horizontální přístup, preferující subjektivní přístup a kultivaci vzájemného komunitního cítění. Na straně druhé máme pokusy o změnu na systémové, často institucionální rovině. V tomto historickém bodě, kdy je třeba jasných změn na úrovni práva a korporátní etiky, je však politováníhodné, že takovéto kritické teorii se v celé sbírce věnuje příspěvků pouze pár.

 

Vít Bohal

 

DEMOS, T. J., IRLAND, Basia, NAIDUS, Beverly, LITTLE, Ruth, HEIM, Wallace, HALEY, David, COLLINS, Tim, GOTO, Reiko, LYNES, Krista Genevieve.
Elemental: An Arts and Ecology Reader. Gaia Project Press, 2016, 208 p. ISBN
978-0993219207