Fotograf Magazine

Návraty Josefa Koudelky

Katalog ke stejnojmenné výstavě Koudelka: Návraty1 v autorské koncepci
Josefa Koudelky a Ireny Šofrové se ohlíží za Koudelkovým celoživotním
dílem a současně podtrhuje gesto velkorysého daru fotografií, které
fotograf u příležitosti svých osmdesátin věnoval Uměleckoprůmyslovému
museu v Praze. Jan Mlčoch ve svém příspěvku „O darech a darování“
připomíná ostudnou dobu normalizační praxe, když Koudelkovy cykly
Cikáni (1961–1966) a fotografie z výstavy Divadla za branou (1967)
v originální autorské adjustaci, deponované díky Anně Fárové do muzea
koncem 60. let, ležely v muzeu až do roku 1990 nedotčené.

Irena Šofrová v katalogu přibližuje koncepci retrospektivy,
neopomíjející tvůrčí dokumentaci, ukázky ze zahraničních časopisů či
studií k výstavám a publikacím, včetně osobních skic, diářů, poznámek
ilustrujících Koudelkův styl práce, myšlení a přístup jak k fotografii, tak
k životu. První Koudelkově předexilové tvůrčí etapě „Ve věcech lidskosti“
se v katalogu věnuje Josef Moucha. Následnou exilovou tvorbu,
odstartovanou 21. května 1970, přibližuje Stuart Alexander. Tomáš
Pospěch se zaměřuje na dimenzi Koudelkovy panoramatické fotografie
s tématy proměny a destrukce krajiny zásahem člověka. Náhled na tvůrčí
fotografický náboj „Solitéra Josefa K.“ pak Josef Chuchma zasazuje do
kulturně politického backgroundu před normalizací, s akcentem pohledu
na rok 1958 v komparaci se situací po pádu železné opony.

Do konfrontace se současnými reflexemi Koudelkovy tvorby je do
publikace zařazen dobový text Anny Fárové z roku 1967,2 která už tehdy
upozorňovala na výjimečnost Koudelkových fotografií. Jak dokazuje tento retrospektivní katalog spolu s realizovanou výstavou, Koudelka své rané
dílo spolu s následnou exilovou tvorbou katapultoval do nejvyšších sfér
světové fotografie. Z nastavené vysoké kvalitativní úrovně ze 60. let
Josef Koudelka nikdy neslevil.

Pavlína Vogelová

KOUDELKA, Josef. Koudelka. Návraty. Praha: Kant a Uměleckoprůmyslové
museum v Praze, 2018. ISBN 978-80-7437-248-3.

1 Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 22. 3.–23. 9. 2018.
2 FÁROVÁ, Anna. Koudelka: Some remarks on the young Czechoslovakian
Photographer. Camera. 1967, 11(11), s. 26.