Fotograf Magazine

Peintres photographes

Poslední kniha Michela Poiverta Peintres Photographes (de Degas
à Hockney) představuje fotografie pořízené většinou známými malíři
v průběhu 19. a 20. století. Poivert se nesnaží o encyklopedický přístup,
výběr autorů není vyčerpávající (chybí např. Ellsworth Kelly, Ad Reinhardt,
Sean Scully a další). Tematicky seřazené kapitoly umožňují originální analýzy
jednotlivých autorských přístupů v jasně definovaných oblastech.

První kapitola je věnována fotografiím modelů. Tyto snímky mají
většinou jen služebnou roli, jako tomu bylo u fotografií Edgara Degase nebo
Alfonse Muchy. Hans Bellmer nebo zapomenutý malíř Charles-François
Jeandel ale takové fotografie chápali jako samostatné autonomní kreace.
Konečně fotografické pokusy Thomase Eakinse našly mnohem později
odezvu v konceptuálním umění (studie pohybu).

Druhá kapitola je zaměřena na malíře – fotografy amatéry. Fotografie
Édouarda Vuillarda, Pierra Bonnarda nebo Maurice Denise reprezentují
vizuální zkušenost každodenního života. Poivert do této kapitoly překvapivě
zařadil i avantgardní fotografie, které jsou však spjaty s jiným typem
estetiky, zdůrazňujícím formální kvality obrazu. Vedle kompozic Vasilije
Kandinského nebo Josefa Alberse k avantgardě řadí i časově a stylově
odlišné práce Roberta Rauschenberga.

Fotografie malířů, kteří jsou zmíněni ve třetí kapitole, podle Poiverta
spojuje dokumentaristický přístup. Vedle modernistických prací Charlese
Sheelera k nim patří konceptuální práce Eda Rushae a Sol Lewitta nebo
prozaické expresivní fotografie Wolse a kontemplativní neostré barevné
snímky Cy Twomblyho.

Čtvrtá kapitola představuje fotografii experimentální a její postupy
ukazuje na pracích Gerharda Richtera, Sigmara Polkeho nebo Davida
Hockneyho.

Poslední kapitola shrnuje tendence související s až obsedantní
fascinací vizualitou, kdy fotografická kamera plní funkci prodlouženého
nástroje vidění. Od existenciálních fotografií Edvarda Muncha přes hravé
snímky René Maggrita, které dávají tušit zcela reálný základ jeho obrazů,
až po odhalující autoportréty Andy Warhola a expresivní Balthusovy
polaroidové snímky. Publikace přináší (kromě kvalitního obrazového
materiálu) řadu podnětných úvah rozšiřujících pohled na médium fotografie.

Štěpán Grygar

POIVERT, Michel. Peintres photographes: De Degas à Hockney. Paříž:
Citadelles & Mazenod. 2017. ISBN 978-2850887208.